Đoàn Hội

Kế hoạch cuộc thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2014 - Lời ca dâng Bác

Sinh viên xem tại đây