Đoàn Hội

Thông báo V/v Danh sách sinh viên thi vòng loại cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao"

Mọi sai sót, sinh viên phản hồi về địa chỉ email: doanhoi.ktqt@gmail.com, hạn chót ngày 02/04/2014.

Danh sách thi vòng loại cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao", sinh viên xem tại đây