Đoàn Hội

Thông báo V/v Tổ chức Đại hội Chi Đoàn - Chi Hội Khoa QT-KTQT

Hạn chót để các Chi Đoàn - Chi Hội tổ chức Đại hội là ngày 21/9/2014. Các nội dung cần lưu ý: 
  1. Chuẩn bị Slide trình chiếu có hình và danh sách trích ngang của các đồng chí ứng cử vào BCH.
  2. Chuẩn bị laptop + Loa đầy đủ.
  3. Gửi thư mời và phiếu bầu (phiếu bầu sắp xếp theo thứ tự A,B,C..) về cho BCH Đoàn - Hội SV Khoa (Gửi về Khoa ít nhất 3 ngày trước ngày tổ chức đại hội).
  4. Sau khi tổ chức xong đại hội nhanh chóng hoàn thiện biên bản họp (phải có đầy đủ thông tin) và bỏ phiếu bầu vào phong bì nộp về Đoàn - Hội SV khoa, hạn chót ngày 21/9/2014. 
  5. Phải mời GVCN tham dự đại hội.
  6. Các mẫu biểu: Các đ/c tải về tại đây